TOP

Dokumentation: Borgmester, rådmænd og formænd advarer i åbent brev til ministre om, at bærende kulturinstitutioner risikerer konkurs

 

Til

 

Finansministeren

Erhvervsministeren

Kulturministeren

 

Covid-19 og Kultur- og fritidstilbud

Kulturinstitutionerne og forenings- og fritidstilbuddene i landets seks største byer og i resten af landet er truede. Vi opfordrer sammen til, at vi i fællesskab finder løsninger, der kan hjælpe dem gennem krisen.

Kulturinstitutionerne repræsenterer et erhverv med mange ansatte, og som har stor betydning i forhold til at tiltrække turister, generere overnatninger, sikre omsætning i byerne og branding af hele Danmark. De er hårdt ramt af indtægtstab på trods af statslige hjælpepakker. Det gælder især de kulturinstitutioner, som i høj grad selv skaffer indtægter gennem entreer og erhvervsarrangementer.

Tilsvarende er der eksempelvis institutioner, som ikke kan komme med ind under hjælpepakkerne, da de ikke lever op til kravet om maksimalt at have 50 procent i offentligt tilskud. Der er arrangører af længerevarende forestillinger, som for eksempel musicals med flere end 1.000 tilskuere per gang, der ikke kan få kompensation efter den nuværende ordning. Andre eksempler er arrangementer med færre deltagere, arrangementer som arrangeres af offentlige aktører eller festivaller og større udendørs arrangementer. Der er mange udfordringer, som kræver nye løsninger.

Zoologiske anlæg står med en særlig udfordring da de som mange andre kulturinstitutioner ikke kan lukke ned og hjemsende medarbejderne. De har et dyrehold som skal passes og tekniske anlæg der skal tilses dagligt. Zoologiske anlæg har derfor brug for en målrettet hjælpepakke der anerkender at deres særlige udgifter til løn, foder, el, dyrlæge etc. er faste udgifter.

Fra kommunal side er vi i tæt dialog med institutionerne. Vi hjælper dem efter bedste evne med likviditet, forudbetaling af tilskud, huslejenedsættelse, råd, vejledning og andre kommunale tiltag. Det er dog langt fra nok. Den omsætning, som institutionerne aktuelt går glip af, vil de aldrig kunne indhente, og vi imødeser desværre at der vil være bærende kulturinstitutioner der vil være i risiko for at gå konkurs.

I forhold til forenings- og fritidstilbud vil vi gøre opmærksom på de selvejende haller, aftenskolerne og foreningerne under Folkeoplysningsloven. De bliver også i stor udstrækning berørt af covid-19, da dette område har mange ansættelser, og mange bliver ramt af manglende indtjening.

Det drejer sig konkret om manglende deltagerbetaling på aftenskoleområdet og kontingentindbetalinger i foreninger og/eller krav om tilbagebetaling af sådanne. Derudover kan aflysning af mindre events og stævner (under 1.000 deltagere) også få økonomiske konsekvenser for foreninger.

Mange forenings- og fritidstilbud kan ikke kan gøre brug af de nuværende hjælpepakker. De ser ind i medlemsnedgang og økonomiske udfordringer, som kan have fatale konsekvenser for hele området og true det stærke forenings-Danmark.

En lang række kunstnere, forfatter, musiker, dansere m.fl. beriger på daglig basis vores samfund, men tjener ofte under 180.000 kr. om året. De falder også udenfor det tiltag der specifikt er lanceret som hjælp til freelancer og kunstnere, og er efterladt uden hjælp og støtte. Her bør der ses på at finde en løsning.

Vi opfordrer derfor regeringen og Folketinget til at indgå en aftale om at sikre folkeoplysningsområdets aktører, foreninger og aftenskoler mulighed for en kompensation, så også dette område kommer godt gennem coronakrisen. Det er derfor vigtigt, at stat og kommuner hurtigst muligt finder konkrete løsninger på de store konkrete udfordringer.

Der bør fra statslig side ses på de krav, der stilles i lovgivningen, bekendtgørelser og aftaler til institutionerne. Tilsvarende om hjælpepakkerne kan justeres, så de understøtter udfordringerne inden for kultur og fritidsområdet. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal der snarest muligt laves specifikke hjælpepakker.

Vi vil opfordre til, at stat og kommuner går i en dialog om, hvordan institutionerne og fritidslivet hurtigt kan bringes på fode igen. Vi skal undgå, at store indtægtstab, som aktuelt opleves, ikke sætter sig i årene fremover.

I værste fald risikerer vi konkurser og lukning af kultur- og fritidstilbud, der vil ramme økonomien langt ud over kultur- og fritidserhvervet. Kultur og fritidstilbud, der er med til skabe sammenhængskraft i vores samfund, og som benyttes og værdsættes højt af borgerne og turister.

Vi er klar over, at alle gør deres yderste i denne svære situation, men vi vil opfordre Erhvervs-, Finans- og Kulturministeriet til at gå i dialog med os om afbødende tiltag og for de vigtige kultur- og fritidstilbud.

 

Med venlig hilsen

 

Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune

Jane Jegind,rådmand  By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune

Mads Duedahl, rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune

Franciska Rosenkilde, borgmester  for Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune

Louise Høeg formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget i Randers Kommune

Peder Tørnqvist formand for Kultur og Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune

Det digitale nyhedsmedie Kulturmonitor sætter hver dag spot på dagsordenen i kulturbranchen og leverer nyheder, debatindlæg og analyser om områderne film, scene, kunst, musik, litteratur og kulturpolitik.